Meldingen aan de Autoriteit Financiele Markten

Krachtens Europees recht moeten de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur (en bepaalde overige insiders) de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte stellen van bepaalde door of namens hen verrichte transacties in KPN effecten.

Voor een volledig overzicht van meldingen aan de AFM wordt verwezen naar haar website:www.afm.nl

De AFM-website is geen onderdeel van de KPN-website en deze link naar de AFM website betekent niet dat KPN enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik daarvan. De link naar de AFM-website dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld voor handels- of investeringsdoeleinden.

Voor medewerkers van KPN die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot voorwetenschap, waaronder de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, is de 'Gedragscode Voorwetenschap' van toepassing. In deze Gedragscode, die verbonden is aan de Bedrijfscode, zijn regels neergelegd ten aanzien van het bezit van en transacties in KPN-effecten door deze medewerkers.


Gedragscode Voorwetenschap